Adatkezelési tájékoztató - SolarKonstruktSolar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság


Adatkezelési Tájékoztató


Érvényes: 2018. május 25-től


Preambulum


A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6729 Szeged, Kandó Kálmán u. 38., cégjegyzékszám: 06-09-018569, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.solarkonstrukt.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, regisztrálók, álláskeresők, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.


A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a info@solarkonstrukt.hu e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez  - megrendelés, árajánlatkérés, közvetlen kapcsolatfelvétel - szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti.


A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.


Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk az info@solarkonstrukt.hu e-mail címen keresztül.
   

Teljes szöveg

Rövidített változat

A weboldalt üzemeltető Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel.

Az adatkezelés során a Társaság teljesíti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei


Név: Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 06-09-018569

Székhely: 6729 Szeged, Kandó Kálmán u. 38.

Telephely: 6724 Szeged, Pulz u. 37.

Adószám: 23845565-2-06.

E-mail cím: info@solarkonstrukt.hu


Az adatkezelő a Magyarországon bejegyzett Solar Konstrukt Kft., melynek adatai:

Név: Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 06-09-018569

Székhely: 6729 Szeged, Kandó Kálmán u. 38

Telephely: 6724 Szeged, Pulz u. 37

Adószám: 23845565-2-06.

E-mail cím: info@solarkonstrukt.hu


A Weboldal tárhelyszolgáltatója (Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató):

 

Név: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-208294

Adószám:  12937303-2-43

e-mail: info@pctrade.hu

 

A Weboldal tárhelyszolgáltatója (Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató):


Név: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-208294

Adószám:  12937303-2-43

e-mail: info@pctrade.hu • AZ ALÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI TALÁLHATÓAK

Megrendeléssel összefüggő (szerződés teljesítéséhez szükséges) adatkezelés

1) A kezelt személyes adatok köre:

A megrendelés teljes körű teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat szükséges megadni: A megrendelő neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, szállítási cím, bankszámlaszám. A „Pénztár” felületén a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.  . 

A kezelt adatok fajtái: A megrendelő neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, szállítási cím, bank-számlaszám.

2.) A fenti adatok célja:

A szerződéses partner beazonosítása és a létrejött adásvételi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, ennek érdekében: kapcsolatfelvétel, a küldemény megfelelő címzettnek való kiszolgáltatása, számlázási kötelezettség teljesítése, esetleges jogviták, igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása. Ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre, megrendelés nem teljesíthető.

Az Öntől kért adatok célja, hogy megrendelését teljesíteni tudjuk.

3) Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján. Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy Társaságunk a megrendelés elküldésével a megrendelés során megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztató szerint kezeli.


Továbbá a fenti adatok megadása és kezelése a www.solarkonstrukt.hu weboldalon keresztül keletkezett adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; ".

 

A adásvételi szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”


Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása, továbbá a szerződéses kötelezettségek teljesítése, igényérvényesítés érdekében kezeljük.

4) Az adatkezelés ideje:

Szolgáltató a fentiekben megjelölt adatokat a adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.

Az Önre vonatkozó adatokat 5 év +1 évig tároljuk

5) Az érintett jogai

a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.


Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes.

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Az érintett kérelmére a Társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, valamint hogy az Ön adatait Önnek vagy más adatkezelőnek átadjuk.


c) Személyes adatok törlése vagy zárolása

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17.§ (3) bekezdése alapján adásvételi szerződés létrejötte esetén a Társaságunk az érintett fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat az érintett további hozzájárulása nélkül is kezelheti: " Amennyiben az adatkezelés szükséges:

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben Társaságunk érdekmérlegelése alapján a Felhasználó adata a kérelem ellenére nem törölhető, Társaságunk az érintett adatot zárolja.

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.


Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését, azt azonban jogos érdek fennállása esetén, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében nem vagyunk kötelesek teljesíteni.
Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak zárolását.

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

 

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Társaságunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, társaságunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

 

 

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az Ön adatait jogos érdek érvényesítése miatt kezeljük, úgy mérlegeljük kérelmének teljesítését

 

e) Szolgáltató eljárása

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Szolgáltató (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve a fenti mérlegelése alapján törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

Társaságunk a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.


6.) Az adatok kezelése

A Társaság a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén valamint a Társaság 6724 Szeged, Pulz u. 37. sz. alatti telephelyén tárolja. Adatfeldolgozó és a Társaság köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusírtó alkalmazása, zárható fiók)

A Társaság a papír alapon megadott adatokat (pl. elállási, felmondási nyilatkozat) a Társaság 6724 Szeged, Pulz u. 37. sz. alatti telephelyén tárolja s minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (zárható fiók)

Kapcsolatfelvétel, értesítés céljából a címzett/megrendelő nevét, telefonszámát a Társaság a mobiltelefonjain is tárolja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatokat biztonságosan tárolja (pl. belépési kód)

Az adatokhoz kizárólag Társaságunk fér hozzá, kizárólag Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag az érintettel létrejött szerződés teljesítéséhez, az abból eredő igények érvényesítéséhez, ezekkel kapcsolatban az érintettel való kapcsolatfelvételhez használjuk fel.


Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó szerverén illetve a telephelyen,  valamint a nevet telefonszámot Társaságunk mobiltelefonjain tároljuk és mindent megteszünk ezen információk biztonsága érdekében.

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk az alábbi esetekben adja át:

Jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.

Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6.cikk (1) c) pont)


a Társaság elektronikus levelező rendszere részére továbbításra kerül.

A tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Egyesült Államok

Kapcsolat: https://support.microsoft.com/contactus

Az adattovábbítás a megrendelés azonnali észlelése a megrendelés hatékony és átlátható kiszolgálása miatt szükséges.
Az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

a Társaság az 1.) pontban megadott adatokat egy PEAS Vállalatirányítási Rendszer nevű felhőalapú szoftverben tárolja.


PEAS Vállalatirányítási Rendszert üzemeltető (Adatfeldolgozó) adatai:

Cégnév: IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 46.

 Cégjegyzékszám: 06-09-007806

 Adószám: 12792724-2-06

Képviselő: Hefkó Levente ügyvezető

 Telefonszám: +36 62 552 465

 E-mail cím: info@ikron.hu

 Honlap: www.ikron.hu


A Társaságnak tevékenységéből fakadóan alapvető érdeke, hogy hatékony és átlátható cégirányítást, ügyfélkezelést folytasson, az ügyfélkapcsolatokban a folyamatokat követni tudja, melynek érdekében a fenti vállalatirányítási és ügyfél-kapcsolatkezelési rendszert alkalmazza. Az adatok biztonságát a PEAS Vállalatirányítási Rendszerben a jelszavas beléptető rendszer biztosítja.

Az adatátadás jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (a) és (f) pontja, mely szerint: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” és „az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”


A kiszállítás teljesítése érdekében a szállítási adatokat az alábbi Adatfeldolgozóknak (futárszolgálatok):
Cégnév: DPD Hungária Kft.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141
adószáma: 13034283-2-42
székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
e-elérhetősége: dpd@dpd.hu
Adatvédelmi tisztviselője: Dr. Soltész Gergő
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatkezeles@dpd.hu
Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és b) pontja, azaz az érintett hozzájárulása, valamint az adatkezelés olyan szerződésteljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A Társaság érintettel kötött adásvételi szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére
Az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

Az Ön adatait kizárólag a létrejött adásvételi szerződés teljesítése, az abból eredő igények érvényesítése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettség alapján adjuk át harmadik személynek.

A megrendelés a Társaság elektronikus levelező rendszere és a Társaság által használt PEAS Vállalatirányítási Rendszer  részére továbbításra kerül.


Abban a valószínűtlen esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.
Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni.
Felhasználó a „Pénztár” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, azt tudomásul veszi és elfogadja.


A megrendelés elküldésé-vel Ön az adatok ezen pont szerinti kezelését, továbbí-tását elfogadja.

A Weboldalra regisztrálni lehet. A regisztrációkor kért személyes adatok:

felhasználónév, név (vezetéknév, keresztnév), e-mailcím, jelszó

Saját fiókba belépni a regisztrált Felhasználónév/e-mailcím, jelszó megadásával keresztül lehet.


A „Regisztráció” felületén a fenti adatok megadásával illetve belépéskor a fenti adatok megadásával, Ön az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.
Az Öntől kért adatok célja, hogy Önt beazonosítsuk, Ön saját fiókot hozhasson létre, a Weboldalon történő vásárlását az Ön számára is követhetővé, kényelmessé tegyük.


Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük


Az Önre vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig kezeljükÖn tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes.
Ön kérheti hibás adatainak kijavítását az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére


Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését és zárolását.Ön tiltakozhat a fenti célból történő adatkezelés ellen

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltató szerverén tároljuk valamint elektronikus alapon levelezőrendszerünkben és a székhelyünkön.


Az adatokat a saját fiók kezelése, a vásárlás megkönnyítése érdekében használjuk fel.


Társaságunk az adatok tárolására a PEAS Vállalatirányítási Rendszer nevű felhőalapú szoftvert használja
.


Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni
Ön a „ Regisztráció” és a „Bejelentkezés” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését és  továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.Kapcsolatfelvételhez árajánlat kéréséhez megadott adatok


1.) A kezelt személyes adatok köre:

Árajánlat adása érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: Az ajánlatot kérő neve, e-mailcíme, telefonszáma, címe.

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi személyes adatokat szükséges megadni: név (keresztnév, vezetéknév), e-mail cím.

Az „Ajánlatkérés” és „Kapcsolat” felületén a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul


Árajánlat kérése esetén: név, email cím, telefonszám,cím

Kapcsolatfelvétel esetén: név (keresztnév, vezetélnév), email cím

2.) A fenti adatok célja:

Az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása és a megfelelő ajánlatadás, tájékoztatás érdekében kapcsolatfelvétel valamint árajánlat megküldése. Ezen adatok nélkül árajánlat nem adható.

 

Az Öntől kért adatok célja, hogy Önnel a kapcsolatot fel tudjuk venni, árajánlatot tudjunk adni.


3) Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”


Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

4) Az adatkezelés ideje:

A fentiekben megjelölt adatokat a Társaság 30 napon belül törli.

Abban az esetben, ha az ajánlatkéréssel, kapcsolatfelvétellel összefüggésben adásvételi szerződés jön létre, a fenti adatok kezelésére a jelen tájékoztató  I.  pontja az irányadó.

A kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során megadott adatokat 30 napig tároljuk, amennyiben nem jön létre evvel összefüggésben adásvételi szerződés.

5) Az érintett jogai

a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Az érintett kérelmére a Társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


Ön kérheti hibás adatainak kijavítását valamint hogy az Ön adatait Önnek vagy más adatkezelőnek átadjuk..


c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli az ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel során megadott adatokat, kivéve, ha a kapcsolatfelvétel alapján az adásvételi szerződés létrejött, és a kapcsolatfelvétel során megadott adatok az adásvételi szerződés lényeges elemének, létrejöttének igazolása miatt szükségesek ez esetben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17.§ (3) bekezdése alapján a Társaságunk az érintett fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat az érintett további hozzájárulása nélkül is kezelheti: " Amennyiben az adatkezelés szükséges:

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhezAmennyiben a Felhasználó adata a kérelem ellenére nem törölhető, Társaságunk az érintett adatot zárolja.


A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését, amennyiben nem jött létre adásvételi szerződés, Társaságunk az Ön törlési kérelmének eleget tesz.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak zárolását.

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Társaságunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, Társaságunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

 

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az Ön adatait jogos érdek érvényesítése miatt kezeljük, úgy mérlegeljük kérelmének teljesítését.


e) Szolgáltató eljárása

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Szolgáltató (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve a fenti mérlegelése alapján törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

Társaságunk a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról vagy annak elutasításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.


Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.


Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 •  

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.


6.) Az adatok kezelése

A Társaság a Felhasználó által a weboldalon keresztül az ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel során megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén, továbbá elektronikus úton a Társaság 6724 Szeged, Pulz u. 37. szám alatti telephelyén tárolja. Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Microsoft Corporation Adatfeldolgozó által működtetett elektronikus levelező rendszerébe. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó, jelszó alkalmazása)

Megfelelő árajánlatadás, e célból kapcsolatfelvétel érdekében a fenti adatkezelési időn belül az ajánlatot kérő nevét, telefonszámát a Társaság a mobiltelefonjain is tárolhatja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatokat biztonságosan tárolja (pl. belépési kód)


Az adatokhoz kizárólag Társaságunk fér hozzá, kizárólag Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag ajánlatadáshoz, kapcsolatfelvételhez használja fel.

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adat-feldolgozó szerverén illetve a Társaság telephelyén és levelező rendszerében valamint nevét, telefon-számát megfelelő ajánlatadás és ezirányú kapcsolatfelvétel érdekében mobiltelefon-jainkon tároljuk és mindent megteszünk ezen információk biztonsága érdekében.


A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk nem adja át, kivéve:


 • a Társaság az 1) pontban megadott adatokat egy PEAS Vállalatirányítási Rendszer nevű felhőalapú szoftverben tárolja.


 • PEAS Vállalatirányítási Rendszert üzemeltető (Adatfeldolgozó) adatai:

Cégnév: IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 46.

 Cégjegyzékszám: 06-09-007806

 Adószám: 12792724-2-06

Képviselő: Hefkó Levente ügyvezető

 Telefonszám: +36 62 552 465

 E-mail cím: info@ikron.hu

 Honlap: www.ikron.hu


A Társaságnak tevékenységéből fakadóan alapvető érdeke, hogy hatékony és átlátható cégirányítást, ügyfélkezelést folytasson, az ügyfélkapcsolatokban a folyamatokat követni tudja, melynek érdekében a fenti vállalatirányítási és ügyfél-kapcsolatkezelési rendszert alkalmazza. Az adatok biztonságát a PEAS Vállalatirányítási Rendszerben a jelszavas beléptető rendszer biztosítja.

Az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (a) és (f) pontja, mely szerint: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” és „az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

Társaságunk az adatok tárolására a PEAS Vállalatirányítási Rendszer nevű felhőalapú szoftvert használja.


- Abban a valószínűtlen esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

 • Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni.


Felhasználó az „Ajánlatkérés” és  „Kapcsolat” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését, továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul

Felhasználó az „Ajánlatkérés” és  „Kapcsolat” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését, továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.


IV. Számlázással összefüggő adatkezelés

1) A kezelt személyes adatok köre:

Társaságunk az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím, adószám vagy adóazonosító.


A Társaság a számlát elektronikus úton a PEAS Vállalatirányítási Rendszer nevű felhőalapú szolgáltatáson keresztül állítja ki.

Az alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

Cégnév: IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 46.

 Cégjegyzékszám: 06-09-007806

 Adószám: 12792724-2-06

Képviselő: Hefkó Levente ügyvezető

 Telefonszám: +36 62 552 465

 E-mail cím: info@ikron.hu

 Honlap: www.ikron.hu


A kezelt adatok köre: név, cím, adószám vagy adóazonosító.A Társaság a számlát elektronikus úton a PEAS Vállalatirányítási Rendszer nevű felhőalapú szolgáltatáson keresztül állítja ki..

2) Az adatkezelés célja:

A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése

 

Az Öntől kért adatok célja, hogy jogszabályi kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni


3.) Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"

A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

Az Ön számlán szereplő adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges.

4) Az adatkezelés ideje:

Társaságunk a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos adatokat.

A 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése értelmében: "A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"

A vonatkozó jogszabály alapján a jelen pont szerinti adatait 8 évig tároljuk.


5) Az érintett jogai

a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.


Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Az érintett kérelmére a Társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adathordozhatóság biztosítását.


c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17.§ (3) bekezdése alapján a Társaságunk az érintett fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét a fenti kötelező adatkezelési időben nem teljesíti, a fenti adatokat az érintett további hozzájárulása nélkül is kezelheti: " Amennyiben az adatkezelés szükséges:

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlési kérelem esetén Társaságunk az érintett adatot zárolja.

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.


Jogi kötelezettség teljesítése miatt az adattörlési kérelmek a kötelező adatkezelési időben nem teljesíthetőek

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

A fenti – jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt adatokra vonatkozóan Felhasználó tiltakozását a fenti kötelező adatkezelési időben társaságunk nem teljesíti.

 

Jogi kötelezettség teljesítése miatt az adatkezeléssel szembeni tiltakozás a kötelező adatkezelési időben nem teljesíthető

e) Szolgáltató eljárása

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Szolgáltató (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve a fenti mérlegelése alapján törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi..

Az adatkezelő a fenti határidőben a helyesbítésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről vagy elutasításáról  az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.


Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.


6.) Az adatok kezelése

A Társaság a számlákat papír alapon a Társaság 6724 Szeged, Pulz u. 37. szám alatti telephelyén tárolja. A Társaság a számlát elektronikus úton a PEAS Vállalatirányítási Rendszer nevű felhőalapú szoftverben tárolja.

 Adatfeldolgozó és a Társaság köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (zárható fiók, jelszó)

Az adatokhoz kizárólag Társaságunk fér hozzá, kizárólag adatkezelő munkatársai kezelik azokat.


Az adatokat papír alapon a telephelyen, elektronikusan a PEAS Vállalatirányítási Rendszer nevű felhőalapú szoftverben tároljuk és mindent megteszünk ezen információk biztonsága érdekében.


A Társaság az érintett számlában szereplő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve:

 • Társaság könyvelője részére
 • Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja)
 • jogszabályi kötelezettség alapján (adóhatósági, vámhatósági eljárás) a NAV részére
 • Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja)

 • ügyféllel kötött adásvételi szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére
 • Az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont

Az Ön adatait kizárólag a létrejött adásvételi szerződésből eredő igények érvényesítése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettség alapján adjuk át harmadik személynek

- Abban a valószínűtlen esetben, ha adatkezelő átalakul, pl.más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban  ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

 • Az adattovábbítás Társaságunk jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont


Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni


Az adatátadásra hozzájárulás alapján kerül sor abban az esetben, ahol jogszabály más jogalapot nem határoz meg. Érintett a megrendelés elküldésével az adatok fentiek szerinti kezelését, továbbítását is tudomásul veszi és elfogadja.V. Reklám (hírlevél) küldésével összefüggő adatkezelés

 

1) A kezelt személyes adatok köre:

Felhasználó annak érdekében, hogy az aktuális akciókról, új szolgáltatásról haladéktalanul tájékoztatást kapjon, a Weboldalon feliratkozhat a Társaság hírlevél-szolgáltatására. A Weboldalon a feliratkozás kizárólag az ezzel kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történhet.

Ennek során az alábbi személyes adatokat kell megadni:

 • E-mail hírlevél-szolgáltatás esetén: neve, e-mail címe

Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele annak, hogy Felhasználó bármilyen más szolgáltatást a Weboldalról igénybe vegyen.    


A kezelt adatok fajtái: e-mail cím2) Az adatkezelés célja:

A Felhasználó tájékoztatása a Társaság napi akcióiról, új termékeiről, ajánlott termékeiről, betölthető állásokról, valamint minden egyéb információról, ami a Társasággal kapcsolatos.

 

Amennyiben Ön hozzájárul, reklámot, álláshirdetést küldünk Önnek


3) Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”


Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.
4) Az adatkezelés ideje:

A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Társaságunk a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.


Az Önre vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig kezeljük.


5) Az érintett jogai

a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.


Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Az érintett kérelmére a Társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, valamint hogy az Ön adatait Önnek vagy más adatkezelőnek átadjuk.


c) Személyes adatok törlése és zárolása

A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli, zárolja a hírlevélre feliratkozás során megadott adatokat.


Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését és zárolását


d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

Ön tiltakozhat a fenti célból történő adatkezelés ellen


e) Szolgáltató eljárása

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Szolgáltató (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

Társaságunk a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.


Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.


6.) Az adatok kezelése

A Társaság a fenti adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén továbbá elektronikus alapon a Társaság 6724 Szeged, Pulz u. 37. telephelyén tárolja. Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság elektronikus levelező rendszerébe. A Társaság elektronikus levelező rendszerét az alábbi Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó szolgáltatja:


Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

Kapcsolat: https://support.microsoft.com/contactus


A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

 Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása)


Az adatokhoz kizárólag Társaságunk fér hozzá, kizárólag Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag tájékoztatás nyújtásához, reklámanyag küldéséhez használja fel.


Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó szerverén illetve elektronikusan a Társaság telephelyén valamint a levelező rendszerben tároljuk és mindent megteszünk ezen információk biztonsága érdekében.


A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk nem adja át, kivéve:


 • a Társaság az 1) pontban megadott adatokat egy PEAS Vállalatirányítási Rendszer nevű felhőalapú szoftverben tárolja.


 • PEAS Vállalatirányítási Rendszert üzemeltető (Adatfeldolgozó) adatai:

Cégnév: IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 46.

 Cégjegyzékszám: 06-09-007806

 Adószám: 12792724-2-06

Képviselő: Hefkó Levente ügyvezető

 Telefonszám: +36 62 552 465

 E-mail cím: info@ikron.hu

 Honlap: www.ikron.hu


A Társaságnak tevékenységéből fakadóan alapvető érdeke, hogy hatékony és átlátható cégirányítást, ügyfélkezelést folytasson, az ügyfélkapcsolatokban a folyamatokat követni tudja, melynek érdekében a fenti vállalatirányítási és ügyfél-kapcsolatkezelési rendszert alkalmazza. Az adatok biztonságát a PEAS Vállalatirányítási Rendszerben a jelszavas beléptető rendszer biztosítja.

Az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (a) és (f) pontja, mely szerint: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” és „az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”


- Abban a valószínűtlen esetben, ha adatkezelő átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

Társaságunk az adatok tárolására a PEAS Vállalatirányítási Rendszer nevű felhőalapú szoftvert használja.
Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni


Felhasználó a hírlevélre feliratkozásnál a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti továbbításához hozzájárul, azt tudomásul veszi és elfogadja.

A hírlevélre feliratkozással Ön az adatok ezen pont szerinti továbbítását elfogadja.


VI. Közösségi oldal


A Társaság a Solar Konstrukt Kft. facebook profilt üzemelteti. A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösség oldalon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.


Társaságunkkal a Solar Konstrukt Kft. facebook profil oldalon is találkozhat, az oldallal kapcsolatos adatkezelésre a facebook Adatvédelmi szabályzata az irányadó.


VII. Honlap-látogatottsági adatok kezelése


Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja

Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

 • adatfeljegyzés
 • o a felhasználó azonosítása
 • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
 • a szolgáltatás hatékonyságának növelése
 • a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

 • Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.
 • A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
 • értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.


A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges.

A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon


 • Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása , a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

A weboldal minél gyorsabb, hatékonyabb használata érdekében sütiket, valamint web.beaconoket (látogatást nyomon követő programot) helyezünk elVIII. Kiskorúak adatkezelése


Társaságunk 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést, illetve 18 éven aluli személy számára a hírlevélre történő feliratkozás nem engedélyezett. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 18 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat töröljük.


Kiemelten figyelünk a 18. éven aluli személyek személyiségi jogaira, ezért ha igazolhatóan kiskorú személyre vonatozó adat kerül a nyilvántartásunkba, azt a bejelentést követően zároljuk, és lehetőség szerint azonnal töröljük

IX. Jogorvoslat


Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben úgy érzi, személyes adataihoz való jogát megsértettük, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Az Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatai:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Tiltakozási jog gyakorlása esetében:

Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 X. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.

Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.


Szükség esetén jelen tájékoztatót módosítjuk, melyet ugyanígy a honlapon helyezünk el.